การเป็นครูผู้ช่วย

การเป็นครูผู้ช่วย

การเป็นครูผู้ช่วย

ผู้ช่วยครู ซึ่งบางครั้งเรียกว่าผู้ช่วยครูหรือผู้ช่วยสอน จะให้การสนับสนุนด้านการสอนและธุรการทั่วไปสำหรับครูในห้องเรียน ทำให้มีเวลาหรือการสอน การวางแผนบทเรียน และกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น บทบาทของพวกเขาคือช่วยเด็กในการเรียนรู้และสนับสนุนพวกเขาในการใช้สื่อการเรียนการสอน ทำตามแผนการสอน และให้ความสนใจเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความช่วยเหลือจากครูสามารถช่วยให้คะแนน ตั้งค่าอุปกรณ์ ดูแลนักเรียนในสนามของโรงเรียน โถงทางเดิน หรือโรงอาหาร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย การเป็นครูผู้ช่วย UFABET เว็บตรง

ผู้ช่วยครูทำหน้าที่ได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่การแนะนำวิชาใหม่ไปจนถึงการทำแบบทดสอบ การช่วยเหลือเด็กในการทัศนศึกษา ทักทายนักเรียนขณะเข้าหรือออกจากโรงเรียน การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน และตามกำหนดเวลาทางวิชาการและไม่ใช่ทางวิชาการสำหรับชั้นเรียนหรือโครงการ

การเป็นผู้ช่วยครูนั้นค่อนข้างยืดหยุ่น เนื่องจากเป็นอาชีพระดับเริ่มต้น ผู้ช่วยครูหลายคนเริ่มทำงานกับผู้จัดการโรงเรียนหรือฝ่ายบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาของครู ผู้ช่วยครูบางคนเลือกที่จะศึกษาต่อและวุฒิการศึกษาโดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารการศึกษาหรือการสนับสนุนด้านการศึกษา

มีความพิเศษหลายอย่างในโลกของผู้ช่วยครู ในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้ช่วยครูจะทำงานกับเด็กวัยประถมเป็นหลักในการเรียนรู้และพัฒนาในแต่ละวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน แต่ก็จำเป็นเพื่อมอบหมายงานและทรัพยากรสำหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ งานแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ช่วยครูจะทำงานกับนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นส่วนใหญ่ คัดแยกและบรรจุการบ้าน ตลอดจนจัดอุปกรณ์เกี่ยวกับวันเรียน มันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปสู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูเริ่มดูแลนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ทันตกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และฟิสิกส์

ผู้ช่วยครูโรงเรียนประถมศึกษามักจะมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออย่างน้อยเทียบเท่า GED โดยมีประสบการณ์การสอนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี สิ่งสำคัญคือต้องมีทักษะในการจัดองค์กร การสื่อสาร และการวิจัยที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบางสาขาอาจเป็นที่ยอมรับได้สำหรับความเหมาะสม แต่ส่วนอื่นๆ จะต้องได้รับปริญญาตรีด้านการศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพ

ในทุกรัฐ ปริญญาตรีจะต้องได้รับตำแหน่งผู้ช่วยสอน แม้ว่า ในบางรัฐข้อกำหนดจะมีเพียงแค่ว่าได้รับใบอนุญาตเท่านั้น การออกใบอนุญาตเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถภาคสนาม โดยพื้นฐานแล้วต้องมีหลักฐานการสำเร็จการสอนภายใต้การดูแลเป็นเวลา 16 สัปดาห์ การสอนของนักเรียน 40 ชั่วโมง และการสอบผ่านเพื่อรับรองระดับชาติ

แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกรัฐที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือการรับรองสำหรับตำแหน่งการสอนพิเศษเหล่านี้ แต่ก็ควรที่นักเรียนที่วางแผนจะเข้าสู่สนามเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านใบอนุญาตเฉพาะสำหรับรัฐที่พวกเขาวางแผนจะทำงาน

อย่าลืมว่าโลกของการสอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าอาชีพผู้ช่วยสอนสามารถให้รางวัลและเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ไม่เหมือนกับธุรกิจและอาชีพอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าและมีความต้องการมากกว่าบ่อยครั้ง ใบอนุญาตจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ช่วยครู

 

การเป็นครูผู้ช่วย